Βιβλιοθήκη

Δασοπροστασία / Αναδασώσεις


Μ. Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη, συνέντευξη Γ. Κιούση
Σπ. Ντάφης 
Δασικές πυρκαγιές

Γ. Καρέτσου, Αρ. Παπαγεωργίου, Θ. Ζάγκα 
Διάλογοι για τις πυρκαγιές / Ελευθεροτυπία


Y. Raftoyannis, I. Spanos
Ν. Μάργαρης
N. Μάργαρης
Π. Καλλίρης
Γ. Κιούσης


Απευθείας σποροφυτεύσεις βελανιδιών για αναδάσωση μεγάλων εκτάσεων

R. L. Johnson
Rajesh Thadani
St. Bullard, J.D.Hodges, R.L. Johnson, Th. J. Straka

R. F. Wittwer
Βελανιδιές / Δρυοδάση

Α. Παντέρα
Α. Παντέρα

Ι. Θεοδωρίδου

Λ. Γιάνναρου
 
 
 
Δασοβιοκοινοτητα - Φ.Ε.Κ. 84/17-4-2001/Τ.Α.

‘Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπαρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.